ตารางเปรียบเทียบอายุนักเรียนที่มีสิทธิสมัครสอบโรงเรียนสาธิต ปี 2565.

โรงเรียน วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
  • สาธิตเกษตร
15  ธ.ค.  2558 15  ธ.ค.  2559
  • สาธิตจุฬา
1  ธ.ค.  2558 30  พ.ย.  2559
  • สาธิต มศว.
1  มิ.ย.  2559 31  พ.ค.  2560