สถิตินักเรียนที่สอบติดโรงเรียนสาธิตมากกว่า 1 ที่.

ปี 2559 - 2562

โรงเรียน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
จุฬาฯ + มศว. 5 คน 6 คน 4 คน 2 คน

ปี 2555

โรงเรียน ปี 2555
จุฬาฯ + ราม + ราชวินิต 1 คน
เกษตร + ราม 2 คน
เกษตร + ราชวินิต 10 คน
จุฬาฯ + มศว. 3 คน
จุฬาฯ + ราม 1 คน
จุฬาฯ + ราชวินิต 28 คน
มศว. + ราชวินิต 2 คน
ราม + ราชวินิต 1 คน

ปี 2550 - 2554

โรงเรียน ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
จุฬาฯ + เกษตร + มศว. 1 คน - - - -
จุฬาฯ + เกษตร + ราม - - 1 คน - -
จุฬาฯ + เกษตร 9 คน 3 คน 3 คน 3 คน -
จุฬาฯ + มศว. 1 คน 3 คน 2 คน 3 คน 6 คน
เกษตร + มศว. 1 คน - - - -
จุฬาฯ + ราม 1 คน 1 คน 2 คน 1 คน -
เกษตร + ราม 1 คน 4 คน 6 คน 3 คน 6 คน