ข้อมูลการรับสมัครย้อนหลัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม).

ปี 2565

โรงเรียน ปี 2565
รับสมัคร ออนไลน์ 1-19 พ.ย. 2564
คัดเลือก(จับฉลาก) 12 ธ.ค. 2564
วันที่ประกาศผล 13 ธ.ค. 2564
รายงานตัว 18 ธ.ค. 2564

ปี 2564

โรงเรียน ปี 2564
รับสมัคร ออนไลน์ 4-22 ม.ค. 2564
ตรวจสอบรายชื่อ 27 ม.ค. 2564
คัดเลือก(จับฉลาก) 7 ก.พ. 2564 14.00 น
ประกาศผล 8 ก.พ. 2564
จำนวนที่รับ(คน) บุคคลทั่วไป 80

ปี 2563

โรงเรียน ปี 2563
รับสมัคร 3- 21 ก.พ. 2563 09.00-16.30 น.
คัดเลือก จับฉลาก 23 มี.ค.2563
ประกาศผล 25 มี.ค.2563
จำนวนที่รับ(คน) บุคคลทั่วไป 80

ปี 2562

โรงเรียน ปี 2562
จำหน่ายใบสมัคร 11-15 ก.พ. 2562
วันที่รับสมัคร 16-17 ก.พ. 2562
วันที่สอบ 20 มี.ค. 2562
วันที่ประกาศผล
จำนวนที่รับ(คน) 200
จำนวนผู้สมัคร(คน) -

ปี 2560 - 2561

โรงเรียน ปี 2560 ปี 2561
จำหน่ายใบสมัคร 20-24 ก.พ. 2560 19-23 ก.พ. 2561
วันที่รับสมัคร 25-26 ก.พ. 2560 24-25 ก.พ. 2561
วันที่สอบ 21 มี.ค. 2560
วันที่ประกาศผล
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) - -

ปี 2558 - 2559

โรงเรียน ปี 2558 ปี 2559
จำหน่ายใบสมัคร 16-20 ก.พ. 2558 1-3 ก.พ. 2559
วันที่รับสมัคร 21-22 ก.พ. 2558 -
วันที่สอบ 15 มี.ค. 2559
วันที่ประกาศผล 23 มี.ค. 2559
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,200

ปี 2556 - 2557

โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557
จำหน่ายใบสมัคร 4-8 ก.พ. 2556 3-7 ก.พ. 2557
วันที่รับสมัคร
วันที่สอบ 19 มี.ค. 2556 18 มี.ค. 2557
วันที่ประกาศผล 27 มี.ค. 2556 26 มี.ค. 2557
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,460 2,100

ปี 2554 - 2555

โรงเรียน ปี 2554 ปี 2555
จำหน่ายใบสมัคร 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2554 20-24 ก.พ. 2555
วันที่รับสมัคร - -
วันที่สอบ 15 มี.ค. 2554 3 เม.ย. 2555
วันที่ประกาศผล 23 มี.ค. 2554 10 เม.ย. 2555
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,598 -

ปี 2552 - 2553

โรงเรียน ปี 2552 ปี 2553
จำหน่ายใบสมัคร 10-15 ก.พ. 2552 1-5 ก.พ. 2553
วันที่รับสมัคร
วันที่สอบ 17 มี.ค. 2552 16 มี.ค. 2553
วันที่ประกาศผล 25 มี.ค. 2552 23 มี.ค. 2553
จำนวนที่รับ(คน) ประกาศผล 102 คน 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,690 2,646

ปี 2550 - 2551

โรงเรียน ปี 2550 ปี 2551
จำหน่ายใบสมัคร 12-16 ก.พ. 2550 11-15 ก.พ. 2551
วันที่รับสมัคร - -
วันที่สอบ 20 มี.ค. 2550 18 มี.ค. 2551
วันที่ประกาศผล 27 มี.ค.2550 25 มี.ค. 2551
จำนวนที่รับ(คน) 100 100
จำนวนผู้สมัคร(คน) 2,060 2,015