ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องแนวข้อสอบสาธิต
 

 สถิติ-ผลงาน

สถิติสมาชิกสอบสาธิตดอทคอมที่สอบติดโรงเรียนสาธิตฯ
สาธิตฯ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
สาธิตเกษตร 12 คน 14 คน 27 คน 30 คน 21 คน 25 คน 26 คน 18 คน
สาธิตจุฬาฯ 13 คน 10 คน 24 คน 25 คน 37 คน 28 คน 25 คน 22 คน
สาธิตประสานมิตร 1 คน 9 คน 22 คน 12 คน 34 คน 16 คน 15 คน 14 คน
สาธิตราม ป1 - 3 คน 10 คน 4 คน 9 คน 5 คน - -
ราชวินิต EP - - - - 41 คน 45 คน - -

สาธิตฯ ปี 2559
สาธิตเกษตร 28 คน
สาธิตจุฬาฯ 27 คน
สาธิตประสานมิตร 21 คน

สถิตินักเรียนที่สอบติดโรงเรียนสาธิตฯ มากกว่า 1 แห่ง
โรงเรียนสาธิต ฯ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
จุฬาฯ + เกษตร + ประสานมิตร 1 คน - - - -
จุฬาฯ + เกษตร + ราม - - 1 คน - -
จุฬาฯ + เกษตร 9 คน 3 คน 3 คน 3 คน -
จุฬาฯ + ประสานมิตร 1 คน 3 คน 2 คน 3 คน 6 คน
เกษตร + ประสานมิตร 1 คน - - - -
จุฬาฯ + ราม 1 คน 1 คน 2 คน 1 คน -
เกษตร + ราม 1 คน 4 คน 6 คน 3 คน 6 คน
โรงเรียนสาธิต ฯ ปี 2555 จำนวนคน
จุฬาฯ + ราม + ราชวินิต 1 คน
 เกษตร + ราม 2 คน
 เกษตร + ราชวินิต 10 คน
จุฬาฯ + ประสานมิตร 3 คน
จุฬาฯ + ราม 1 คน
จุฬาฯ + ราชวินิต 28 คน
ประสานมิตร + ราชวินิต 2 คน
ราม + ราชวินิต 1 คน

โรงเรียนสาธิต ฯ ปี 2559 จำนวนคน
เกษตร + จุฬาฯ 5 คน

สถิติการสอบคะแนนสอบ

สาธิตเกษตร

ปีสอบ คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนต่ำสุดที่สอบได้ คะแนนเฉลี่ย
2554 60 ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย
2553 60 ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย
2552 60 ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย
2551 60 ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย
2550 60 ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย

สาธิตจุฬาฯ

ปีสอบ คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนต่ำสุดที่สอบได้ คะแนนเฉลี่ย
2554 40 37 1 31 21.35
2553 40 38 2 31 18.54
2552 40 36 0 31 19.64
2551 40 38 0 33 23.38
2550 40 37 1 30 20.08

สาธิตประสานมิตร

ปีสอบ คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนต่ำสุดที่สอบได้ คะแนนเฉลี่ย
2554 100 71.57 32.15 61.59 -
2553 100 67.55 38.66 57.72 -
2552 100 75.93 36.11 60.42 50.13
2551 100 69.06 35.96 59.50 50.00
2550 100 72.48 29.72 60.00 50.58